Disclaimer

Doel van deze site

De portaalsite van SOBUMID is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van SOBUMID. Met deze site wil SOBUMID u een eenvoudige en snelle toegang bieden tot deze informatie.

Aan het gebruik van de portaalsite zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van de portaalsite wordt u geacht deze algemene gebruikersvoorwaarden te aanvaarden.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, dient u hiertoe steeds de bevoegde diensten binnen SOBUMID te raadplegen.

Er wordt benadrukt dat de op of via de portaalsite ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst kunnen worden beschouwd.

SOBUMID levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de portaalsite verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de portaalsite onbeschikbaar zou zijn, zal SOBUMID de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

SOBUMID levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan SOBUMID niet garanderen dat de portaalsite volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

SOBUMID kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de portaalsite of van de op of via de portaalsite ter beschikking gestelde informatie.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de portaalsite ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de portaalsite contacteren.

De portaalsite kan links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarover SOBUMID geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. SOBUMID kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

SOBUMID aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via de portaalsite wordt verwezen.

Privacy

SOBUMID hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op of via de portaalsite beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
 
Concreet betekent dit onder meer dat:

  • De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
  • De persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor directe marketing doeleinden zullen worden aangewend.
  • U steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kan doen verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite.
  • SOBUMID verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.